خازن استارت (خشک) µF 300-400 میکروفاراد

155,232 تومان

از ما بپرسید ...
×