خازن روغنی دائم در مدار ۴µF میکروفاراد ایکار فیشی

41,000 تومان

موجود