خازن روغنی دائم در مدار ۱۰µF میکروفاراد ایکار فیشی

60,000 تومان

موجود