خازن استارت (خشک) ۳۰۰µF میکروفاراد چینی

35,000 تومان