خازن استارت (خشک) ۲۰۰٫۲۵۰µF میکروفاراد چینی

30,000 تومان