خازن استارت (خشک) ۲۵۰µF میکروفاراد چینی

34,000 تومان