خازن استارت (خشک) ۱۶۰µF میکروفاراد چینی

25,000 تومان