خازن استارت (خشک) ۱۴۰µF میکروفاراد چینی

24,000 تومان